www.foretagsutbildningivast.se ©2011

 

 

 

Ekonomiska rapporter och analys

 

Grundläggande förståelse för den ekonomiska information som företaget presenterar är centralt för att kunna fatta korrekta beslut. Att kunna läsa och förstå en resultat- och balansrapport blir centralt för att kunna sätta sig in i företagets verklighet. Bokslut och årsredovisning kan, om de används på rätt sätt, ge oss ovärderlig information om vilka beslut som bör fattas och vilka åtgärder som måste vidtas. För att vi skall ha möjlighet att driva företaget i önskad riktning måste vi kunna analysera och bedöma den ekonomiska informationen. Utifrån detta kan vi fatta förnuftiga beslut som leder företaget i rätt riktning mot framtida lönsamhet och ekonomisk stabilitet.

 

Kursinnehåll

 

  • Tillgångar och skulder
  • Bokslutet
  • Kostnads- och intäktsanalys
  • Utnyttja företagets resurser effektivt
  • Årsredovisningen
  • Analysera resultat- och balansrapporter
  • Kassaflödesanalys
  • Nyckeltalsberäkningar
  • Fatta ekonomiska beslut
  • Föreslå lönsamhetsförbättringar

 

Målsättning

 

Sträva mot grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedöma och analysera företagets lönsamhet och ekonomiska ställning. Med utgångspunkt i detta skall vi kunna föra en diskussion kring vilka åtgärder som bör vidtas för att säkerställa att företaget bibehåller en tillfredsställande ekonomisk stabilitet och avkastning.

 

 

 Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Fantastisk förmåga att göra

det komplicerade begripligt

 

Mycket bra lärare

 

Många bra exempel och

tydliga förklaringar

 

Utmanande, spännande och

givande

 

 

 

 

Litteratur

www.blinfo.se